PORSCHE 934 #6 200 MILES OF NORISRING 1976 (1/64, MINICHAMPS)

HOME – GARAGE – RECENZIE MODELOV – PORSCHE 934 #6 200 MILES OF NORISRING 1976

PORSCHE 934 # 6 from the VAILLANT KREMER RACING stable is one of the great attractions of collectors, every scale of cars. It is interesting as some color versions (MARTINI, GULF, etc.) of the same model can attract more than others. The model in VAILLANT colors from MINICHAMPS is nothing new, but in the 1/64 scale it is a rarity that many PORSCHE fans should not miss. The attractiveness of the 1/64 scale is stronger every year and in many respects it even surpasses the 1/43 scale. MINICHAMPS is heading in the right direction when considering extending this scale.

PORSCHE 934 #6 zo stajne VAILLANT KREMER RACING je jedným z veľkých ťahákom zberateľov, každej mierky automobilov. Je až zaujímavé ako niektoré farebné prevedenia (MARTINI, GULF a pod.) toho istého modelu dokážu zaujať viac ako ostatné. Model vo farbách VAILLANT od MINICHAMPS nie je žiadnou novinkou, ale v mierke 1/64 ide o raritu, ktorú by si nemalo veľa fanúšikov PORSCHE nechať ujsť. Atraktívnosť mierky 1/64 je každým rokom silnejšia a v mnohých aspektoch dokonca prekonáva mierku 1/43. Spoločnosť MINICHAMPS ide správnym smerom ak zvažuje rozšírenie tejto mierky.

The car’s exterior and color are situated until 1976, when during the DRM 200 Miles Norisring Nürnberg it became the winner of Division 1 (cars with a capacity of 2 to 4 liters). The car was brought to the finish line by the French racer Bob Wollek, also nicknamed Brilliant Bob. The PORSCHE brand was his life. He won a total of 76 titles, of which 71 were on PORSCHE cars. There would have been more titles if his life had not ended abruptly and tragically on March 16, 2001, when he returned to the hostel by bike after a day of training rides for the next The 12 Hours of Sebring.

Autíčko je svojim zovňajškom a sfarbením situované do roku 1976 kedy počas pretekov DRM 200 Miles Norisring Nürnberg sa stalo víťazom Division 1 (automobily s obsahom od 2 do 4 litrov). Za volantom v tej dobe sedel francúzsky pretekár Bob Wollek, prezývaný tiež Brilliant Bob. Značka PORSCHE mu bola osudnou. Celkovo získal 76 titulov z čoho 71 práve na vozoch PORSCHE. Titulov by bolo viac, ak by sa jeho život neskončil náhle a tragicky dňa 16. Marca 2001 kedy sa vracal na bicykli na ubytovňu po celodenných tréningových jazdách na nasledujúce preteky The 12 Hours of Sebring.

Already in a previous article on the PORSCHE 935, we indicated how MINICHAMPS set the imaginary limit of quality high. We need to fix it. She set it very high. In our view, even the TARMAC brand cannot come close to what MINICHAMPS in VAILLANT colors has served us. We are really glad that this model also got into our hands from the 500-piece edition. The overall processing of the model, including painting and stickers, is at a perfect level. It is surprising that for less than 15 EUR you can get twice the quality with an even greater impression of the model than competing Asian brands. It is clear that MINICHAMPS really cared about the output quality.

Už v predošlom článku o PORSCHE 935 sme naznačili ako nasadila MINICHAMPS pomyselnú hranicu kvality vysoko. Musíme sa opraviť. Nasadila ju veľmi vysoko. Ani značka TARMAC sa v našom pohľade nedokáže priblížiť k tomu čo nám MINICHAMPS vo farbách VAILLANT naservírovala. Sme naozaj radi, že sa nám z 500 kusovej edície dostal do rúk i tento model. Celkové spracovanie modelu vrátane lakovania a nálepiek je na dokonalej úrovni. Je až prekvapujúce, že za necelých 15 EUR dokážete zohnať dvojnásobnú kvalitu s ešte väčším dojmom z modelu ako u konkurenčných azijských značiek. Je jasné, že MINICHAMPS si dalo naozaj záležať na výstupnej kvalite záležať.

The manufacturer once again demonstrated a symphony of quality with a sense of detail. The lines of the car are perfectly represented and the main body elements clearly add to the model’s exclusivity. The window seals, windscreen wipers, rear sash and many other elements have been designed by MINICHAMPS perfectly and to scale. The amount of inserts on the MINICHAMPS in 1/64 scale is really high and care must be taken not to break any of the parts carelessly.

Výrobca opäť predviedol symfóniu kvality so zmyslom pre detail. Línie vozu sú dokonale znázornené a dobre výrazne hlavné prvky karosérie dodávajú modelu na exkluzivite. Tesnenie okien, stierače na čelnom skle, zadné krídlo a mnoho iných prvkov MINICHAMPS navrhlo dokonale a v presnej mierke. Množstvo vkladaných dielov na modeloch MINICHAMPS v mierke 1/64 je naozaj vysoké a treba si dať pozor, aby ste neopatrnosťou neulomil niektorý z dielov.

The interior is of the same quality as the exterior, designed to the smallest detail. The same applies to the plastic chassis with added parts, which are also highlighted in color. The amount of inserts on the MINICHAMPS models in 1/64 scale is really high and care must be taken not to break any of the parts carelessly. The whole perfect impression of a small car is completed by massive rubber tires with the GOOD YEAR logo on discs with a gold string. We have looked at the model many times from every side. He always showed us something new and the overall impression is really big. We are already looking forward to more news from MINICHAMPS in 1/64 scale.

Interiér je v rovnakej kvalite ako exteriér, navrhnutý do najmenších detailov. To isté platí i plastovom podvozku s pridanými dielmi, ktoré sú naviac farebne zvýraznené. Množstvo vkladaných dielov na modeloch MINICHAMPS v mierke 1/64 je naozaj vysoké a treba si dať pozor, aby ste neopatrnosťou neulomil niektorý z dielov. Celý dokonalý dojem z malého auta uzatvárajú masívne gumené pneumatiky s logom GOOD YEAR na diskoch so zlatým výpletom. Mnohokrát sme si model pozreli z každej strany. Vždy nám ukázal niečo nové a celkový dojem je naozaj veľký. Už dnes sa tešíme na ďalšie novinky od MINICHAMPS v mierke 1/64.


Prosím venujte pár sekúnd nášmu prieskumu o tom čo si myslíte o tomto článku. Zozbierané údaje nám uľahčia nasmerovať obsahovosť i typografiu článkov podľa vašich záujmov. Ďakujeme. Please take a few seconds to research what you think of this article. The data collected will make it easier for us to direct the content and typography of articles according to your interests. We thank you.

Advertisement

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s