PORSCHE 935 #1 ADAC 1000KM 1976 (1/64, MINICHAMPS)

HOME – GARAGE – RECENZIE MODELOV – 1/64 PORSCHE 935 #1 ADAC 1000KM 1976

We must admit at the outset that we have completely and perfectly fallen over the line of the 1/64 scale. Of course, we can also buy a 1/18 scale here and there. But this small scale is beginning to arouse great admiration in our country. This is also the case with the PORSCHE 935 # 1 MARTINI RACING models from MINICHAMPS, which produced this model in a limited quantity of 5040 pieces. This is not a significant model in terms of numbers, but in terms of the impressions that the car will arouse in you is large and perfect. The presentation of the PORSCHE 935 took place in 1976. The classic version of the PORSCHE 911 served as a basis. The weight of the car thus reached 900 kg. So you don’t confuse Fish with Moby Dick. The Moby Dick version was referred to as 935/78 “Moby Dick” and was not created until 1978.

Hneď úvodom sa musíme priznať, že sme úplne a dokonale prepadli čaru mierky 1/64. Samozrejme, že si sem tam kúpime aj mierku 1/18, ktorú vlastne podľa slov mnohých zberateľov nikto vlastne nezbiera (vtip). Ale táto malá mierka u nás začína budiť veľký obdiv. Nie inak tomu je i pri modely PORSCHE 935 #1 MARTINI RACING od MINICHAMPS, ktorá vyrobila tento model v limitovanom množstve 5040 kusov. Nejde o žiaden význačný model z pohľadu čísiel, ale z pohľadu dojmov, ktoré auto vo vás vzbudí je veľké a dokonalé. Predstavenie PORSCHE 935 sa konalo v roku 1976. Ako základ poslúžila klasická verzia PORSCHE 911. Inžinieri vpratali do novej Ryby čo sa dalo, čo bolo naviac vyhodili. Váha vozu sa tak dostala na 900kg. Aby ste si nezamieňali Rybu s Moby Dickom. Verzia Moby Dick bola označovaná ako 935/78 “Moby Dick” a vznikla až v roku 1978.

ADVERTISING
ADVERTISING

Finally, we unpacked the 935 and removed it from the base. We couldn’t wait. The first and really big impression of this model from MINICHAMPS remained in us throughout the research. Many would say, but even a 1/43 scale can do that. We must disappoint you. They can’t! The amount of detail, quality design on such a small scale is simply unbeatable. But let’s go gradually. Painting and especially printed graphics are in TOP quality and most importantly accurate. The graphics are set up perfectly and we would still be looking for bugs, but we gave up. We haven’t had such a perfect model in 1/64 scale here yet. The car lines are well designed. The MINICHAMPS brand has very good experience with the PORSCHE brand. Tightened details such as the car’s front grille or rear-view mirrors, as well as, of course, the redesigned rear section, convinced us perfectly. It’s all about the details. Take a closer look at the photos and you’ll find not only the perfect windshield wiper, but also the well-shaped vents on the front hood that are not just printed graphics. Of course, the rear pressure wing with a rear face in which a large amount of detail is placed is simply perfect.

Konečne sme vybalili 935ku a odmontovali ju z podstavca. Nevedeli sme sa dočkať. Prvý a naozaj veľký dojem pri tomto modely od MINICHAMPS v nás ostal po celú dobu skúmania. Mnohí by si povedali, ale veď to dokáže aj mierka 1/43. Musíme vás sklamať. Nedokáže! Množstvo detailov, kvalitného prevedenia v tak malej mierke je jednoducho neprekonateľné. Ale poďme postupne. Lakovanie a predovšetkým tlačená grafika je v TOP kvalite a hlavne presná. Grafika je usadené dokonale a ešte teraz by sme hľadali chyby, no vzdali sme to. Tak dokonalý model v mierke 1/64 sme tu ešte nemali. Línie vozu sú dobre navrhnuté. Značka MINICHAMPS má veľmi dobré skúsenosti so značkou PORSCHE. Dotiahnuté detaily ako je predná maska vozu, či spätné zrkadlá a tiež samozrejme zadná prepracovaná časť nás dokonale o tom presvedčili. Je to celé o detailoch. Lepšie si prezrite fotky a nájdete nielen dokonalý stierač na čelnom skle, ale i dobre tvarované prieduchy na prednej kapote, ktoré nie sú len natlačenou grafikou. Samozrejme zadné prítlačné krídlo so zadným čelom v ktorom je usadené veľké množstvo detailov je jednoducho perfektné.

We were a little bothered by the view of the interior through a small side and front window. The safety cage, racing seat with belts and, of course, the dashboard are designed in the spirit of the high MINICHAMPS standard. Unfortunately, if we had the courage to drill the riveted chassis, we would certainly bring a better view inside. Well, our hearts wouldn’t let us.

Troška nás potrápil výhľad do interiéru cez malé bočné i predné okno. Bezpečnostná klietka, pretekárska sedačka s pásmi a samozrejme palubná doska sú navrhnuté v duchu vysokého štandardu MINICHAMPS. Bohužiaľ ak by sme mali odvahu vŕtať nitovaný podvozok isto by sme priniesli lepší pohľad do vnútra. No srdce nám to nedovolilo.

What awaited us at the bottom of the car was subtly indicated by the perfect stringed gold racing wheel fillings, which are of course fitted with rubber. Perfection and precision. That’s probably how we would characterize it. The manufacturer has tightened the PORSCHE 935 model in 1/64 scale to high accuracy and perfection. Not only did he put a lot of detail directly on the chassis badge, but he also allowed himself to add colored details to the chassis itself. But what is even more interesting. There is also the price per model, which does not exceed 15 EUR. If we compare it with similarly high-quality models, for example TARMAC (which we have until now considered to be TOP quality in the 1/64 scale), MINICHAMPS offers more and for less money. We can only hope that MINICHAMPS will understand the attractiveness of the 1/64 scale and expand the range of these redesigned models.

To čo na nás čakalo na spodku auta jemne naznačovali dokonalé výpletové zlaté pretekárske výplne diskov kolies, ktoré sú samozrejme osadené gumou. Dokonalosť a precíznosť. Asi takto by sme to charakterizovali. Výrobca dotiahol model PORSCHE 935 v mierke 1/64 k vysokej presnosti a dokonalosti. Nielen že nasadil množstvo detailov priamo na placku podvozku, ale dovolil si samotný podvozok doplniť i farbené detaily. Čo je však ešte viac zaujímavé. Je i samotná cena za model, ktorá nepresahuje 15 EUR. Ak si to porovnáme s podobne kvalitnými modelmi napríklad TARMAC (ktorý sme do teraz považovali za TOP kvalitu v mierke 1/64) ponúka MINICHAMPS viac a za menej peňazí. Nám len ostáva dúfať, že MINICHAMPS pochopí atraktívnosť mierky 1/64 a rozšíri ponuku týchto prepracovaných modelov.

What happened to number #1 during the ADAC 1000km race at the Nurburgring in 1976? Not famous. In total, the PORSCHE 935 with number one was disqualified. The success of the PORSCHE brand also has a bit of a bitter taste in success. Although the PORSCHE brand occupied the top ten positions with one. She did not reach the most valuable place. The BMW brand captured this with BMW 3.5 CSL from the SCHNITZER MOTORSPORT stable with a time of 6h 38m 20.6s. Less than 4 minutes after this time, the stopwatch for the second car in a row stopped.

Ako to dopadlo s číslom #1 počas pretekov ADAC 1000km na okruhu Nurburgring v roku 1976? Nie slávne. V celkovom poradí bola PORSCHE 935 s číslom jeden diskvalifikované. Taktiež úspech značky PORSCHE má troška trpkú príchuť úspechu. Síce obsadila značka PORSCHE prvú desiatku umiestnení až na jedno. Na na to najcennejšie miesto nedosiahla. To si uchmatla značka BMW so svojim modelom 3,5 CSL zo stajne SCHNITZER MOTORSPORT s časom 6h 38m 20,6s. Až necelé 4 minúty po tomto čase sa zastavili stopky pre druhé auto v poradí.


Prosím venujte pár sekúnd nášmu prieskumu o tom čo si myslíte o tomto článku. Zozbierané údaje nám uľahčia nasmerovať obsahovosť i typografiu článkov podľa vašich záujmov. Ďakujeme. Please take a few seconds to research what you think of this article. The data collected will make it easier for us to direct the content and typography of articles according to your interests. We thank you.

One thought on “PORSCHE 935 #1 ADAC 1000KM 1976 (1/64, MINICHAMPS)

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s