PR ČLANKY / PR ARTICLES

HOME INZERCIA – PR ČLÁNKY / PR ARTICLES

Účinný spôsob, ako osloviť potencionálnych zákazníkov a fanúšikov. PR článok vie dobre zasiahnuť cieľovú skupinu čitateľov. Články vybavujeme hypertextovými odkazmi a grafikou.

An effective way to reach potential customers and fans. The PR article can reach the target group of readers well. We equip articles with hyperlinks and graphics.

INVESTUJEME DO VAŠEJ REKLAMY

Každý PR článok podporujeme zviditeľňovaním na internete a sociálnych sieťach. Priamo tak sa podieľame na tom, aby vaša reklama mala požadovaný úspech. Záleží nám na tom, aby naši klienti boli úspešný.

WE INVEST IN YOUR ADVERTISING

We support every PR article by making it visible on the Internet and social networks. In this way, we are directly involved in ensuring that your advertising succeeds. We care about the success of our clients.

 • neobmedzujeme klienta časom ani spôsobom uverejnenia PR článku na našom webe, alebo soc. sieťach
 • PR článok vytvoríme podľa predstav klienta
 • neobmedzený počet hypertextových odkazov
 • grafiku je možné dodať svoju, alebo vytvoríme vlastnú
 • we do not limit the client’s time or manner of publishing a PR article on our website or soc. networks
 • We will create a PR article according to the client’s ideas
 • unlimited number of hyperlinks
 • you can supply your own graphics

PODKLADY K PR ČLÁNKOM

 • stručnú predstavu a štruktúru článku
 • fotografie
 • odkazy
 • v prípade produktu vyžadujeme dôkladnejšie oboznámenie s produktom
 • pred uverejnením dávame článok na odsúhlasenie
 • v prípade ak máte už vlastný PR článok je možné ho po predošlom odsúhlasení našou redakciou uverejniť

MATERIALS FOR PR ARTICLES

 • a brief idea and structure of the article
 • photography
 • links
 • in the case of a product, we require a more thorough acquaintance with the product
 • we give the article for approval before publication
 • if you already have your own PR article, it is possible to publish it after our prior approval by our editors

CENNÍK / PRICE LIST

Počet slov / NUMBER OF WORDSPRICE
150 – 30050 €
301 – 45095 €
451 – 600135€
601 – 170 €
Ceny sú uvedené bez DPH. / Prices are without VAT.

INFO

+421 902 268 178

diecastplasticmodels@gmail.com

Advertisement