PORSCHE 911(993) GT-2 RWB FALKEN GT WING

HOME – POCKET CARS – TIME MICRO – PORSCHE 993 RWB FALKEN GT WING

Another interesting unknown from TIME MICRO is the perfect PORSCHE 993 model for us, in the RWB version, also in FALKEN colors. The model is full of perfect impressions. The sporty look is complemented by mounted wide fenders and a rear pressure wing in the GT style, which we are used to in RWB designs. Almost two months have passed since the first meeting with the TIME MICRO (TM) brand in the PORSCHE 930 RWB article, but the experience still remained with us. However, what the new PORSCHE model we present to you today has unpacked for us is again a slightly higher level.

Ďalšou zaujímavou neznámou od TIME MICRO je pre nás dokonalý model PORSCHE 993 v úprave RWB naviac vo farbách FALKEN. Model je plný dokonalých dojmov. Športový vzhľad doľaďujú montované široké blatníky a zadné prítlačné krídlo v štýle GT aké sme na dizajnoch od RWB zvyknutí. Od prvého stretnutia so značkou TIME MICRO (TM) v článku PORSCHE 930 RWB ubehli skoro dva mesiace ale zážitok v nás stále zotrval. To čo však na nás vybalil nový model PORSCHE, ktorý vám dnes predstavujeme je zasa o niečo vyšší level.

Perfection, perfection and perfection again. Maybe you can tell us that we are in the newsroom and you are completely right. What sits on our table is a small pile of details, perfect painting, precisely designed parts and everything perfectly packed in a massive dust box. And do we have that squinting smile on our mouths as we look at the FALKEN coat on PORSCHE? Yes, that’s what we have on our face. They are hypnotic states, but isn’t it just an illusion?

Dokonalosť, dokonalosť a opäť dokonalosť. Možno si poviete, že nám v redakcii šibe a máte úplnú pravdu. To čo nám sedí na stole je jedná malá kopa detailov, dokonalého lakovania, precízne navrhnutých dielov a všetko perfektne zabalené do masívnej protiprachovej krabičky. A či máme na ústach ten šibnutý úsmev keď sa dívame na FALKEN kabát na PORSCHE? Áno tak ten máme na tvári. Sú to až hypnotické stavy, ale nie je to len klam?

After a long relaxing breathing and a few quick internet lessons of Zen exercise, we finally got a closer look at what TIME MICRO has prepared for us. It should be noted that we are in the TOP league of small models in 1/64 scale. By examining the lines, the manufacturer convinced us that he has flawed ones and that the model exactly copies the real model. Also the painting is at a good level, although we found minor defects in the color-highlighted details of the body in the form of paint spreading, or, conversely, its absence. However, the whole impression is perfectly balanced by the added parts and a number of well-designed graphic elements such as the FALKEN logo and the like.

Po dlhom relaxačnom dýchaní a pár rýchlych internetových lekcií zenového cvičenia sme sa konečne dostali k bližšiemu pohľadu na to čo pre nás TIME MICRO pripravilo. Treba si uvedomiť, že sme v TOP lige malých modelov v mierke 1/64. Skúmaním línií nás výrobca presvedčil, že chyby má vychytane a model presne kopíruje reálnu predlohu. Taktiež lakovanie je na dobrej úrovni i keď na farebne zvýraznených detailoch karosérie sme našli drobné vady v podobe roztečenia farby, alebo naopak jej chýbaniu. Celý dojem však dokonale vyvažujú pridané diely a množstvo dobre navrhnutých grafických prvkov ako je logo FALKEN a pod.

We allowed ourselves to disassemble the model so that we could take a better look at the interior, which is also perfectly designed in the spirit of TIME MICRO and also color-tuned. From a normal point of view, the interior is really perfect, but when we examined it, we found minor inconsistencies, but we are already going into it in depth. And what about the metal chassis? So we also had a lot of positive impressions there. The manufacturer highlighted some of the main components of the chassis, including the well-illustrated silver exhausts. TIME MICRO closed the whole set with well-designed wheels with a distinctive disc profile and also tires with the FALKEN logo.

Model sme si dovolili rozobrať, aby sme sa lepšie mohli pozrieť i na interiér, ktorý je taktiež v duchu TIME MICRO dokonale navrhnutý a tiež i farebne doladený. Z bežného pohľadu je interiér naozaj dokonalý ale pri skúmaní sme našli drobné nezrovnalosti ale to už zachádzame naozaj do hĺbky. A čo kovový podvozok? Tak tam sme mali tiež veľmi veľa pozitívnych dojmov. Výrobca zvýraznil niektoré hlavné súčasti podvozku vrátane dobre vyobrazených výfukov v striebornej farbe. TIME MICRO celý komplet uzavrel dobre navrhnutými kolesami s výrazným profilom diskov a tiež i pneumatikami s logom FALKEN.

It’s unbelievably perfect, as this relatively unknown new brand was able to handle 1/64 scale model designs with a lot of detail. It is up to each of you to judge this model for yourself. It is perfect for us, also thanks to the FALKEN color design. At a price of around 22 EUR, this is a really perfect experience. The only mistake is that we could not confirm the originality of the RWB FALKEN design. It’s a fact that the Japanese RWB designed PORSCHE in FALKEN colors, but that’s not exactly what TIME MICRO created.

Je až neskutočné dokonalé ako táto pomerne neznáma nová značka dokázala zvládnuť návrhy modelov v mierke 1/64 s množstvom detailov. Je na každom z vás ako sami posúdite tento model. Pre nás je dokonalý a to i vďaka farebnému prevedeniu FALKEN. V cene okolo 22 EUR ide o naozaj dokonalý zážitok. Jedinou chybou je, že sme nevedeli potvrdiť originálnosť návrhu RWB FALKEN. Je fakt, že Japonské RWB navrhlo PORSCHE vo farbách FALKEN, no nie je to presne to čo stvárnilo TIME MICRO.


Prosím venujte pár sekúnd nášmu prieskumu o tom čo si myslíte o tomto článku. Zozbierané údaje nám uľahčia nasmerovať obsahovosť i typografiu článkov podľa vašich záujmov. Ďakujeme. Please take a few seconds to research what you think of this article. The data collected will make it easier for us to direct the content and typography of articles according to your interests. We thank you.

Advertisement

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s