2017 FORD F-150 & AEROVAULT FALKEN (1/64, GREENLIGHT)

HOME – POCKET CARS – GREENLIGHT – HITCH & TOW – 2017 FORD F-150 & AEROVAULT FALKEN

He says that everyone has an imaginary skeleton in the closet. Above all, we mean unassembled models or unfinished hobby projects. In our case, it is a collector’s piece FORD F-150 with an AEROVAULT trailer in FALKEN colors from the GREENLIGHT company. We were sincerely looking forward to this piece, because it looked so perfect on us in the packaging. But did it turn out the way we thought?

Ako sa hovorí. Každý má pomyselného kostlivca v skrini. Predovšetkým máme namysli neposkladané modely, alebo nedokončené hobby projekty. V našom prípade to je zberateľský kúsok FORD F-150 s prívesom AEROVAULT vo farbách FALKEN od spoločnosti GREENLIGHT. Úprimne sme sa na tento kúsok tešili, veď v obale pôsobil na nás tak dokonale. Ale dopadlo to tak ako sme si mysleli?

Already during the first survey of the F-150 model, we came across numerous abrasions in the paint and also the amount of glue or bonding sealant in places where plastic parts were inserted during production. Above all, the front of the model suffers in places of light. Apart from these children’s mistakes, the painting has a layered effect. The reason is the low emphasis on body parts. However, even apart from this, the varnish will still have a plastic effect. We will already comment more positively on graphics. It is clear and relatively well defined. Also, color-enhanced accessories on the models look believable with good quality.

Už pri prvom prieskume modelu F-150 sme narazili na početné odreniny v laku a tiež množstvo lepidla, alebo spojovacieho tmelu v miestach kde sa vo výrobe vkladali plastové diely. Predovšetkým tým trpí predná časť modelu v miestach svetiel. Ak odhliadneme od týchto detských chýb lakovanie pôsobí prevrstvene. Dôvodom je nízke zvýraznenie súčastí karosérii. Avšak aj od tohto ak odhliadneme, lak stále bude pôsobiť plasticky. O grafike sa už budeme vyjadrovať pozitívnejšie. Je zreteľná a pomerne dobre výrazná. Taktiež farebne zvýraznené doplnky na modely pôsobia vierohodne s dobrou kvalitou.

A great advantage of the FORD F-150 car is its overall composition of the car with a “pick-up” body. The manufacturer pleased us with a number of accessories for service and towing services mounted on the body of the vehicle. The safety frame in black also fine-tuned this model perfectly. Unfortunately, the accessories cannot be removed without damage. The interior is already known from previous F-150 models, which we have always evaluated positively.

Veľkou prednosťou autíčka FORD F-150 je jeho celková skladba automobilu s korbou “pick-up”. Výrobca nás potešil množstvom doplnkov pre servis a odťahové služby usadených na korbe vozidla. Taktiež bezpečnostný rám v čiernej farbe dokonale doladil tento model. Bohužiaľ, doplnky sa nedajú demontovať bez poškodenia. Interiér je už známi z predošlých modelov F-150 ktoré sme vždy hodnotili kladne.

The metal chassis is designed simply but purposefully, which we do not consider to be a shortcoming. The manufacturer designed only the most distinctive elements transferred from a real car, which he highlighted well. He also fitted the car with massive wheels with a well-defined off-road tread.

Kovový podvozok je navrhnutý v podobe zlatej strednej cesty, čo nepovažujeme za nedostatok. Výrobca navrhol len tie najvýraznejšie prvky prenesené z reálneho auta, ktoré dobre zvýraznil. Taktiež auto osadil masívnymi kolieskami s dobre výrazným off-road dezénom.

The enclosed AEROVAULT trailer is nothing new as it appears in several HITCH & TOW sets. However, in the case of FALKEN colors, this trailer looks really perfect. Its processing came to us at a better level than the processing of the FORD F-150. In addition, the AEROVAULT trolley has a movable rear face that allows the car to be loaded. We rate the trailer as excellent. The whole set would go through the mark of the average with a big minus. However, we will add points for FALKEN “clothing” and also for the scale. The 1/64 scale is simply our heart. So if you are a fan of FALKEN and American car culture, you should definitely not miss this piece in the collection.

Priložený príves AEROVAULT nie je žiadnou novinkou nakoľko sa objavuje vo viacerých sadách HITCH & TOW. V prípade farieb FALKEN však tento príves pôsobí naozaj dokonale. Jeho spracovanie nám prišlo na lepšej úrovni ako spracovanie FORD F-150. Naviac vozík AEROVAULT disponuje pohyblivým zadným čelom umožňujúcim naloženie autíčka. Hodnotíme príves na výbornú. Celkovým hodnotením by celý set prešiel známkou priemerný s veľkým mínus. Pripočítame mu však body za FALKEN “odev” a tiež aj za mierku. Mierka 1/64 je jednoducho našou srdcovkou. Takže ak ste fanúšikom FALKEN a americkej auto kultúry, tento kúsok by vám v zbierke nemal určite chýbať.

MIERKA / SCALE: 1:64
MATERIÁL / MATERIAL: ZINC DIECAST
KAT.ČÍSLO / REF: 51244


Advertisement

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s