ŠKODA RAPID 130 (1/43, DeAGOSTINI)

HOMEGARAGERECENZIE MODELOV – ŠKODA RAPID 130

We continue by mapping the famous ŠKODA cars from the edition of KALEIDOSKOP SLAVNÝCH VOZŮ published in the Czech Republic these days. The latest innovation for many of us is the already well-known version of the ŠKODA 130 RAPID with a merging rear part. At the time when these cars appeared on the market, the communist regime ruled in our country, but over time, these times seem to be one of the best we have experienced. The younger generations will never understand that it was possible to drive eight in the car and no one was hindered, or that we flew on country roads on motorcycles as a 14-year-old and the police only threatened us with the index finger. The only serious road violation was a dirty license plate. Everything could be corrected by human speech and pointed out the shortcoming.

Pokračujeme mapovaním slávnych vozov ŠKODA z edície KALEIDOSKOP SLAVNÝCH VOZŮ vychádzajúcich v Českej republike v týchto dňoch. Poslednou novinkou je už pre mnoho z nás známa verzia ŠKODA 130 RAPID so splývajúcou zadnou časťou. V dobe kedy sa tieto vozy objavili na trhu vládol v našej krajine komunistický režim no s postupom času sa tieto doby zdajú ako jedny z najlepších aké sme zažili. Mladšie generácie to nikdy nepochopia, že bolo možné jazdiť v aute aj ôsmi a nikomu to neprekážalo, alebo že sme na motorkách ako 14 ročný lietali po poľných cestách a policajti nám len hrozili ukazovákom. Jediným vážnym priestupkom na cestách bola špinavá ŠPZ. Všetko sa ľudskou rečou dalo napraviť a upozorniť na nedostatok.

RAPID was a new trend that ŠKODA acquired among the then state management officials and it was a really interesting step, which unfortunately did not achieve as much success as planned thanks to the standardization decisions. In the domestic market, the new ŠKODA enjoyed great popularity thanks to an unconventional concept, but the lack of cars caused mainly by export exports failed to saturate the needs of the domestic market.

RAPID bola novým trendom, ktorý si spoločnosť ŠKODA vydobila u vtedajších funkcionárov vedenia štátu a bol to naozaj zaujímavý krok, ktorí bohužiaľ vďaka normalizačným rozhodnutiam nedosiahol až taký úspech ako bolo plánované. Na tuzemskom trhu sa nová ŠKODA tešila veľkej popularite vďaka netradičnému konceptu, ale nedostatok automobilov spôsobení prevažne vývozným exportom nedokázal nasýtiť potreby domáceho trhu.

The ŠKODA RAPID 130 in 1/43 scale from DeAGOSTINI is certainly already at home by some of our readers. For others, we have a look at a relatively embarrassing model. We do not consider ourselves specialists in ŠKODA cars, but we have not missed any shortcomings in the design. Also, the overall workmanship is quite low and the model is oversaturated with a number of poorly machined parts. After all, it is evident from our photos.

Model ŠKODA RAPID 130 v mierke 1/43 od DeAGOSTINI už niektorí naši čitatelia majú isto doma. Pre ostatných tu máme pohľad na pomerne rozpačitý model. Nepovažujeme sa za špecialistov na vozy ŠKODA, ale ani nášmu oku neunikli nedostatky v návrhu. Taktiež celkové spracovanie je dosť na nízkej úrovni a model je presýtený množstvom zle opracovaných dielov. Veď nakoniec je to z našich fotiek evidentné.

But to start from the beginning. Painting is at an average level. On the contrary, we would evaluate stickers and graphic details more positively. Also, the car lines were copied with a narrowed eye well. If you look carefully at the inserted parts, you will mind the imperfect machining. The front mask also looks like we want to get out of the car. The side direction indicators in the front grille are without the classic orange color used, as is the direction indicators on the front fenders. We will bring you a closer look at the interior thanks to the possibility of arranging the car. Here we came across a number of well-known details that we still remember from childhood. We evaluate the interior of the car as excellent also thanks to nostalgic memories.

Aby sme ale začali od začiatku. Lakovanie je na priemernej úrovni. Naopak nálepky a grafické detaily by sme hodnotili pozitívnejšie. Taktiež línie automobilu boli skopírované s prižmúrením očí dobre. Ak si pozorne pozriete vkladané diely, bude vám vadiť nedokonalé opracovanie. Tiež predná maska na nás pôsobí ako by chcela vypadnúť z vozu. Bočné ukazovatele smeru jazdy v prednej maske sú bez oranžovej klasickej farby aká sa používala a to isté platí i o smerovkách na predných blatníkoch. Pohľad do interiéru vám priblížime vďaka možnosti rozloženia autíčka. Tu sme narazili na množstvo známych detailov na ktoré si ešte spomíname z detstva. Interiér vozu hodnotíme na výbornú aj vďaka nostalgickým spomienkam.

Fast and cheap, at the expense of details. This is probably how we evaluate this model. So it’s not just about criticism. Finally, we found a chassis at DeAGOSTIN that we really liked. Detailed with a number of well-designed elements taken from the original car. The wheels also had a credible effect on us.

Rýchlo a lacno, na úkor detailov. Asi takto hodnotíme tento model. Aby to nebolo len o kritike. Konečne sme u DeAGOSTINI našli podvozok, ktorý sa nám naozaj páčil. Detailný s množstvom dobre navrhnutých prvkoch prevzatých z originálneho vozu. Taktiež kolesá s puklicami na nás pôsobili vierohodne.

As is clear from our lines, the RAPID model from DeAGOSTINI is full of embarrassment for us. We would really like to evaluate the model positively, but it is not possible. It may look good as a whole, but we have to say no. We will not miss this model in the collection. We have admitted that we are not ŠKODA fans, but for you who are fans, this model will be a pleasant addition to the collection.

Ako je jasné z našich riadkov, je pre nás model RAPID od DeAGOSTINI plný rozpakov. Chceli by sme naozaj hodnotiť model kladne, ale nejde to. Síce ako celok vyzerá dobre, ale musíme povedať nie. Tento model nám v zbierke chýbať nebude. Priznali sme, že nie sme fanúšikovia ŠKODA, ale pre vás, ktorí sú fanúšikmi, bude tento model príjemným spestrením zbierky.

MIERKA / SCALE: 1:43
MATERIÁL / MATERIAL: ZINC DIECAST
KAT.ČÍSLO / REF: NA


Prosím venujte pár sekúnd nášmu prieskumu o tom čo si myslíte o tomto článku. Zozbierané údaje nám uľahčia nasmerovať obsahovosť i typografiu článkov podľa vašich záujmov. Ďakujeme. Please take a few seconds to research what you think of this article. The data collected will make it easier for us to direct the content and typography of articles according to your interests. We thank you.

Advertisement

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s