CHEVROLET CORVETTE STINGRAY COUPE Z51 (1/24, MAISTO)

HOME – GARÁŽ – RECENZIE MODELOV – CHEVROLET CORVETTE STINGRAY COUPE Z51

The current novelty in the MAISTO workshop are two identical versions of the CHEVROLET CORVETTE STINGRAY COUPE Z51 with a low pressure wing on the rear hood. We mention this wing at the beginning of the review due to easy confusion with similar models in the MAISTO offer. Therefore, if you are looking at the new MAISTO 2021 catalog, focus on this element. New CORVETTE models can be found on page 12. We should also thank PAMA SLOVAKIA, which represents the MAISTO brand on the Slovak market, for the models provided.

Aktuálnou novinkou v z dielne MAISTO sú dve rovnaké verzie CHEVROLET CORVETTE STINGRAY COUPE Z51 s nízkym prítlačným krídlom na zadnej kapote. Spomíname toto krídlo na začiatku recenzie kvôli ľahkej zámene s podobnými modelmi v ponuke MAISTO. Preto, ak si budete prezerať nový katalóg MAISTO 2021 zamerajte sa na tento prvok. Nové modely CORVETTE nájdete na 12 strane. Je namieste, aby sme i poďakovali za poskytnuté modely spoločnosti PAMA SLOVAKIA, ktorá značku MAISTO zastupuje na Slovenskom trhu.

We tried from the beginning to take both cars with a reserve, but over time we realized that it was not possible. The perfect curves of the body convinced us that the manufacturer designed a good replica in two colors. So also the moving parts on the models you will find several. However, although the front and rear hoods are movable, they are prevented from opening by fuses fitted by the manufacturer due to the absence of parts under the hoods. There is no proper replica of the engine or the proposed details of the luggage compartment under the front hood. What is interesting about this car in reality is the luggage compartment under the rear hood behind the engine. You must have noticed under the rear hood in the photos that the engine is located there. It is only a plastic molding imitating visible parts of the engine without further details.

Snažili sme sa od počiatku brať obe auta s rezervou, ale po čase nám došlo, že to nejde. Dokonalé krivky karosérie nás presvedčili, že výrobca navrhol dobrú repliku v dvoch farebných prevedeniach. Tak tiež pohyblivých častí na modely nájdete niekoľko. Avšak, predná a zadná kapota sú síce pohyblivé ale otvoreniu bránia poistky, ktoré výrobca namontoval kvôli absencii dielov pod kapotami. Nie je tu riadna replika motoru ani navrhnuté detaily batožinového priestoru pod prednou kapotou. Čo je zaujímavé na tomto aute v realite je batožinový priestor pod zadnou kapotou za motorom. Isto ste si všimli pod zadnou kapotou na fotkách, že je tam umiestnený motor. Ide len o plastový výlisok imitujúci viditeľné časti motoru bez ďalších detailov.

The painting of the models is at a good level, but we also found smaller reserves in quality. In places, the varnish seemed loose and plastic. On the contrary, graphic details and print graphics are in good condition and perfectly fine-tune the model. The same goes for inserted plastic parts. It is worth noting a pair of rear-view mirrors with a precise mirror filling. On many more expensive models, we notice that these fillings are deformed or matte and this spoils the overall effect. This does not apply to MAISTO models and we give a plus point for it.

Lakovanie modelov je na dobrej úrovni ale našli sme aj menšie rezervy v kvalite. Miestami lak pôsobil nedotiahnuto až plasticky. Naopak grafické detaily a printová grafika sú v dobrej kondícii a dokonale doľaďujú model. To isté platí o vkladaných plastových dielov. Za povšimnutie stojí dvojica spätných zrkadiel s precíznou zrkadlovou výplňou. Na mnohých drahších modeloch si všímame, že sú tieto výplne deformované alebo matné a kazí to celkový efekt. Pri modeloch MAISTO to neplatí a dávame za to plusový bod.

We would recommend the manufacturer to work a little on the models to better highlight the body parts. Some details are shallow and little visible. The black interior with a bubble surface imitating the leather surface of the original car is at a good level with a lot of clear details. We were a little disappointed by the dashboard, or the depiction of the dashboard. But this is a detail that we consider to be negligible with many positive pros. It is interesting how many possibilities these two models give space for modellers and skilled collectors. Another interesting element are the interior door panels.

Výrobcovi by sme odporučili trošku zapracovať na modeloch aby lepšie zvýraznil častí karosérie. Niektoré detaily sú plytké a málo viditeľné. Čierny interiér s bublinkovým povrchom imitujúcim kožený povrch z originálneho vozu je na dobrej úrovni s množstvom zreteľných detailov. Troška nás sklamala palubná doska, respektíve vyobrazenie prístrojovej dosky. Ale to je detail ktorý pri množstve pozitívnych kladov považujeme za zanedbateľný. Je až zaujímavé, koľko možností práve tieto dva modely dávajú priestor pre modelárov a šikovných zberateľov. Ďalším zaujímavým prvkom sú i interiérové výplne dverí.

The cars can be disassembled and supplemented with a number of details and elements that the manufacturer did not design, as well as fine-tuning not only the interior but also some parts of the exterior. The chassis of the sports Coupe Z51 does not offer much detail and the plastic black badge of the chassis is simply omitted by the manufacturer. We are a little surprised, as the Corvette models are manufactured under a GM license, which provided the necessary details for the design of the model. On the other hand, the used discs with the Corvette logo in black perfectly emphasize the sporty spirit of the model, and the four rectangular exhaust tailpipes also help. In the low price category and 1/24 scale, it is a really interesting model for a wide collector’s community around the world. Impressions from both models are positive.

Autíčka je možné rozobrať a doplniť ich o množstvo detailov a prvkov, ktoré výrobca nenavrhol a tiež farbami doladiť nielen interiér ale i niektoré časti exteriéru. Podvozok športového Coupe Z51 veľa detailov neponúka a plastová čierna placka podvozku je jednoducho opomenutá výrobcom. Troška sa tomu i čudujeme, nakoľko modely Corvette sú vyrobené v licencii GM, ktorá poskytla potrebné detaily pre návrh modelu. Naopak použité disky s logom Corvette v čiernej farbe dokonale zvýrazňujú športového ducha modelu a k tomu napomáha i štvorica obdĺžnikových výfukových koncoviek. V nízkej cenovej kategórii a mierke 1/24 ide o naozaj zaujímavý model pre širokú zberateľskú obec po celom svete. Dojmi z oboch modelov sú pozitívne.

KAT. ČÍSLO / REF: 31527
MIERKA / SCALE: 1/24


Prosím venujte pár sekúnd nášmu prieskumu, o tom čo si myslíte o tomto článku. Zozbierané údaje nám uľahčia nasmerovať obsahovosť i typografiu článkov podľa vašich záujmov. Ďakujeme. Please take a few seconds to research what you think of this article. The data collected will make it easier for us to direct the content and typography of articles according to your interests. We thank you.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s