INTERNATIONAL DURASTAR / 1959 CHEVROLET IMPALA (1/64, MAISTO)

HOME – POCKET CARS – MAISTOELITE TRANSPORT– INTERNATIONAL DURASTAR / 1959 CHEVROLET IMPALA

Another novelty from the MAISTO workshop from the ELITE TRANSPORT edition for 2021 is the impressive INTERNATIONAL DURASTAR set supplemented by the CHEVROLET IMPALA from 1959. For us, this set was significant for two reasons. The first is that it consists of real existing cars. The second significant fact is the overall design, especially the chosen color. In addition, MAISTO did not skimp on the quality of the paint or the amount of detail. We will reveal at the outset that the model is tightened and creates a lot of positive impressions.

Ďalšou novinkou z dielne MAISTO z edície ELITE TRANSPORT pre rok 2021 je pôsobivý set INTERNATIONAL DURASTAR doplnený o CHEVROLET IMPALA z roku 1959. Pre nás bol tento set význačný hneď z dvoch dôvodov. Prvým z nich je, že sa skladá z reálne existujúcich automobilov. Druhým význačným faktom je celkové prevedenie, predovšetkým zvolené farby. Naviac MAISTO nešetrilo ani na kvalite laku ani na množstve detailov. Prezradíme hneď úvodom, že model je dotiahnutý a vzbudzuje množstvo pozitívnych dojmov.

The high quality of processing is not only visible on the metallic varnish itself composed of two tones, which by the way are very close, but also the quality of print graphics, which is at such a high level that we really had to verify whether it is a MAISTO product. We apologize, but it’s not really a habit. Many of the mentioned details are immediately apparent at first glance. The cabin itself as well as the chassis hide details that the collector will always find whenever he returns to the model and over time. Above all, we will mention the massive front radiator grille in a chrome design, as well as the entrance stairs together with a cabinet for the equipment needed for the work of the towing service. It is also worth noting the rear axle, which is connected on each side by a pair of tires. By the way, all wheels are rubber.

Vysoká kvalita spracovania nieje vidieť len na samotnom metalickom laku zloženom z dvoch tónov, ktoré mimochodom veľmi k sebe ladia ale i kvalita printovej grafiky, ktorá je na takej vysokej úrovni, že sme si museli naozaj overovať či ide o produkt MAISTO. Ospravedlňujeme sa, ale nie je to naozaj zvykom. Množstvo spomenutých detailov je hneď zrejmé na prvý pohľad. Samotná kabína ale i podvozok v sebe ukrývajú detaily, ktoré zberateľ bude nachádzať stále vždy keď sa k modelu i po čase vráti. Predovšetkým spomenieme masívnu prednú masku chladiča v chrómovom prevedení, ale i nástupné schodíky spolu so skrinkou na vybavenie potrebné k práci odťahovej služby. Za povšimnutie stojí i zadná náprava, ktorá je spojená na každej strane dvojicou pneumatík. Mimochodom všetky kolieska sú gumené.

So that it’s not just about the positive aspects, the model in the hands really looks like a toy. Apart from the IMPALA car and the DURASTAR cab, the entire collector’s set is mainly made of plastic. And that is his biggest mistake. However, if you leave the model parked in the shelf, it will not only perfectly complete the collection, but will also add dynamism with its moving ramp. DUSRASTAR earned another reproach from us by designing the chassis. Apart from the indication of the gearbox and the drive system on the rear axle, MAISTO did not offer us anything. The opposite of this is CHEVROLET IMAPALA. Here, on the other hand, the manufacturer made a few plus points with us. The chassis has several details on it, which are highlighted in color. We always welcome the colors on the chassis and the car brings it closer to the real model. The interior of both models is at a good level of scale. Distinctive components are clearly visible even with a normal view.

Aby to nebolo len o tých kladných stránkach, model v rukách pôsobí naozaj ako hračka. Okrem auta IMPALA a kabíny DURASTAR je celý model vyrobený prevažne z plastu. A to je jeho najväčšia chyba. Avšak v prípade, že model necháte zaparkovaný v poličke dokonale nielen doplní zbierku, ale svojou pohyblivou rampou pridá dynamickosť. Ďalšiu výčitku si od nás DUSRASTAR vyslúžil prevedením podvozku. Okrem naznačenia prevodovky a hnacej sústavy na zadnú nápravu nám MAISTO nič neponúklo. Opakom tohto je CHEVROLET IMAPALA. Tu si výrobca naopak u nás urobil pár plusových bodov. Podvozok má na sebe niekoľko detailov, ktoré sú farebne zvýraznené. Farby vždy na podvozku vítame a autíčko to viac približuje k reálnej predlohe. Interiér oboch modelov je na pomery mierky na dobrej úrovni. Výrazné súčasti sú dobre viditeľné i bežným pohľadom.

For us collectors of 1/64 models, this is literally an indispensable piece in the collection and not having it is literally equal to a collector’s sin. Probably the least interesting, but the most important element of the whole set is the movable tilting ramp for transporting the car. If MAISTO did not complete this ramp, this model probably would not have created so many nice impressions in us.

Pre nás zberateľov modelov 1/64 je toto doslova nepostrádateľný kúsok do zbierky a nemať ho, sa rovná doslova zberateľskému hriechu. Asi najmenej zaujímavý, ale najpodstatnejší prvok celého setu je pohyblivá sklopná rampa na transport auta. Ak by MAISTO nedoplnilo túto rampu, asi by v nás tento model toľko pekných dojmov nevzbudil.

Kat. Číslo – REF: 15055-B
Mierka – Scale: 1/64
Rok – Year: 2021


Za podporu a sponzorovanie rubriky POCKET CARS ďakujeme spoločnosti PAMA SLOVAKIA s.r.o. ktorá dodala model pre tento článok. / We thank PAMA SLOVAKIA s.r.o. for support and sponsorship of the POCKET CARS section which provided the model for this article.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s