LIEBHERR L566 (1/50, SIKU)

HOME – GARAGE – MODEL REVIEWS – LIEBHERR L566

We do not encounter much of the models of construction or agricultural technology on our website. We like these models all the more. They are more unconventional than ordinary super sports or classic retro oldtimers. And it’s quite a shame. We got so many nice impressions when we researched the LIEBHERR L566 wheel loader from SIKU. The scale of this model is also a bit unconventional for our website, but in cooperation with SIKU and OLYMPTOY, this shortcoming will change and we believe that we will find more of the SIKU model in this scale on our website over time.

S modelmi stavebnej alebo poľnohospodárskej techniky sa na našich stránkach veľmi nestretávame. O to viac sa nám tieto modely páčia. Sú netradičnejšie ako bežné super športy, alebo klasické retro oldtimery. A je to vcelku škoda. Toľko pekných dojmov sme získali, keď sme skúmali kolesový nakladač LIEBHERR L566 od SIKU. Samotná mierka tohto modelu je tiež pre naše stránky trošku netradičná ale spoluprácou s firmou SIKU a OLYMPTOY sa tento nedostatok zmení a veríme, že modelom SIKU v tejto mierke na našich stránkach nájdeme časom viac.

Classic blue boxes with the SIKU logo will surely be familiar to many of you. Metal models with a lot of details and especially moving parts will delight many collectors. But, not everyone has the courage to take these pieces home. We will try to show you that SIKU takes its work seriously, tightening the models to optimal quality. The LIEBHERR wheel loader impressed us with its weight, it is a really massive piece of the model with a number of moving parts. That was the first moment we threw in a recognized facial expression. The front movable arm with a blade is fully controllable, also the central swivel joint added to the dynamism of the model, and the whole thing ended nicely with the movable bonnet. It is simply a model for adult collectors who like to enjoy the model more closely and provide them with plenty of experiences.

Klasické modré krabice s logom SIKU isto veľa z vás pozná. Kovové modely s množstvom detailov a hlavne pohyblivými časťami nadchne mnohých zberateľov. Ale, nie každý má odvahu si tieto kúsky zobrať domov. My sa vám budeme snažiť priblížiť, že SIKU berie svoju prácu vážne doťahuje modely do optimálnej kvality. Kolový nakladač LIEBHERR na nás zapôsobil váhou, ide o naozaj masívny kus modelu s množstvom pohyblivých častí. To bol prvý moment čo sme nahodili uznanlivý výraz tváre. Predné pohyblivé rameno s radlicou je plne ovládateľné, taktiež stredový otočný kĺb pridal na dynamickosti modelu a celé to pekne zakončila pohyblivá kapota motorového priestoru. Jednoducho ide o model pre dospelých zberateľov, ktorí si radi model užijú viac z blízka a poskytne im dostatok zážitkov.

The overall processing of details and the model is at a good level. Above all, we liked the details such as the railing at the engine section and also the central swivel joint itself under the cab. Everything is designed with the greatest approximation to the real model of the model. Also, after opening the hood of the engine part, we had to evaluate with a bit of reserve that SIKU cared about it here as well. We would appreciate more fine-tuning the details of the engine, but we understand that it would be at the expense of the final price. Another big plus of the LIEBHERR replica are the massive rubber wheels. The perfectly designed design of SIKU balloon tires was also mastered by the unit.

Celkové spracovanie detailov a modelu je na dobrej úrovni. Predovšetkým sa nám páčili detaily ako zábradlie pri motorovej časti a tiež samotný centrálny otočný kĺb pod kabínou. Všetko je navrhnuté s najväčším priblížením k reálnej predlohe modelu. Taktiež po odklopení kapoty motorovej časti sme museli s troškou rezervy zhodnotiť, že i tu si SIKU dalo záležať. Ocenili by sme viac doladiť detaily motoru, ale chápeme, že by to bolo už na úkor koncovej ceny. Ďalším veľkým plusom repliky LIEBHERR sú masívne gumené kolesá. Tiež dokonale navrhnutý dezén balónových pneumatík SIKU zvládlo na jednotku.

The painting and graphics did not show any defects or impurities in the paint. On the contrary, we had to appreciate that the varnish did not look plastic, but natural. The combination of metal and plastic parts fit together perfectly and we did not perceive a significant difference between the color shades of plastic and metal. We had mixed feelings from the cabin throughout the concept. Its interior is well designed, but the cabin somehow didn’t fit us, but after a mandatory survey on the Internet, we came to a shocking conclusion. Everything designed correctly and SIKU convinced us again that it can make good models for all ages of collectors. If you are considering buying this model and plan to add or create a new collection, it is high time. SIKU plans to release really interesting 1/50 scale models this year and the LIEBHERR L566 is the first of them.

Lakovanie a grafika nevykazovali žiadne defekty, či nečistoty v laku. Naopak sme museli oceniť, že lak nepôsobil plasticky, ale prirodzene. Kombinácia kovových a plastových dielov do seba dokonale zapadli a nevnímali sme výrazný rozdiel medzi farebnými odtiemi plastu a kovu. Na celom koncepte sme mali zmiešané pocity z kabíny. Jej interiér je navrhnutý dobre, ale kabína nám nejako nesedela, ale po povinnom prieskume na internete sme prišli k šokujúcemu záveru. Všetko navrhnuté správne a SIKU nás opäť presvedčilo, že vie robiť dobré modely pre všetky vekové kategórie zberateľov. Ak by ste zvažovali nákup tohto modelu a plánovali si tak doplniť, alebo založiť novú zbierku je najvyšší čas. SIKU tento rok plánuje vydať naozaj zaujímavé modely v mierke 1/50 a LIEBHERR L566 je prvým z nich.


Prosím venujte pár sekúnd nášmu prieskumu o tom čo si myslíte o tomto článku. Zozbierané údaje nám uľahčia nasmerovať obsahovosť i typografiu článkov podľa vašich záujmov. Ďakujeme. Please take a few seconds to research what you think of this article. The data collected will make it easier for us to direct the content and typography of articles according to your interests. We thank you.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s