PORSCHE CAYENNE / PORSCHE 918 SPYDER

HOME – POCKET CARS – MAISTOELITE TRANSPORT– PORSCHE CAYENNE / PORSCHE 918 SPYDER

Boli sme nadšení keď sa nám na stôl dostala novinka od MAISTO v podobe PORSCHE CAYENNE / PORSCHE 918 SPYDER s transportným vozíkom v mierke 1/64. Mnohí isto beriete tieto malé modely ako druhotné z celej ponuky MAISTO, ale nerobíte tak trošku chybu? My sa vám pokúsime ukázať, že tieto malé modely v sebe skrývajú viac ako sa na prvý pohľad zdá.

We were excited when we received a novelty from MAISTO on the table in the form of PORSCHE CAYENNE / PORSCHE 918 SPYDER with a transport trolley in 1/64 scale. Many certainly take these small models as secondary from the entire MAISTO range, but don’t you make a little mistake? We will try to show you that these small models hide more than they seem at first glance.

Prvotný dojem po vybalení celého setu je dobrý. Od počiatku sme boli troška pripravený na to, že ide o masovú výrobu a chyby sa na modeloch nájdu. Ale naozaj nevieme čím to je ale MAISTO odviedlo dobrú prácu. Ale poďme po poriadku. Ak sa zameriame na línie oboch modelov výrobca sa snažil dodržať reálny vzhľad , dovolil si zakomponovať i svoje tuningové predstavy. To sa týka predovšetkým Porsche Cayenne. U modelu Porsche Spyder si ani nevieme predstaviť ako by sa dala táto ikona tuningovou úpravou vyladiť. Niekedy menej je viac a to si isto povedali aj u MAISTO a tak Spyder neupravovali. Za to majú u nás bod. SPYDER nám naviac ukazuje štýlový kryt motorového priestoru za kokpitom a pôsobí na nás naozaj dokonale.

The initial impression after unpacking the whole set is good. From the beginning, we were a little prepared for the fact that it is a mass production and bugs can be found on the models. But we really don’t know what it is, but MAISTO did a good job. But let’s be fine. If we focus on the lines of both models, the manufacturer tried to maintain a real look, he allowed himself to incorporate his tuning ideas. This applies in particular to the Porsche Cayenne. With the Porsche Spyder model, we can’t even imagine how this icon could be tuned with tuning. Sometimes less is more and they certainly said that to MAISTO, so they didn’t edit Spyder. They have a point for that. In addition, SPYDER shows us the stylish engine compartment cover behind the cockpit and looks really perfect on us.

Lakovanie je na dobrej úrovni a množstvo graficky zvýraznených detailov je na oboch modeloch naozaj veľké. Lak pôsobil príjemne bez nečistôt a presné usadenie farebných detailov je tiež na veľmi dobrej úrovni. Predovšetkým je to dobre vidieť na strešných lištách CAYENNE. Čo je však na škodu, že i predné a zadné svetlá výrobca osadil printom. Tu by sme skôr uvítali vkladané diely, aby model pôsobil viac realisticky.

The painting is at a good level and the amount of graphically highlighted details is really great on both models. The varnish looked pleasant without dirt and the exact placement of color details is also at a very good level. Above all, it is good to see on CAYENNE roof rails. However, it is a pity that the manufacturer also fitted the front and rear lights with a print. Here we would rather welcome inserts to make the model look more realistic.

ADVERTISING

O interiéry by sa dalo napísať naozaj veľa. Dovolili sme si autíčka rozobrať, aby sme vám lepšie mohli ukázať ako sa i tu MAISTO vyhralo s detailmi. Výhodou je, že modely majú uchytenie podvozku pomocou skrutiek a samotný interiér volá po tom, aby ste si ho sami doladili farbami. Tu už necháme predstavivosť pre vás, ale myslíme si, že MAISTO je lepším adeptom na prerábky a custom úpravy ako iné podobné značky. Predovšetkým oceňujeme palubnú dosku PORSCHE CAYENNE s veľkým displejom uprostred. Samozrejme ani SPYDER nezaostáva a jeho dokonale navrhnuté sedadlá si pýtajú už len doladiť farbami šikovným modelárom.

You could really write a lot about interiors. We took the liberty of disassembling the cars so that we could better show you how MAISTO won with details here as well. The advantage is that the models have a chassis attachment with screws and the interior itself calls for you to fine-tune it yourself with colors. We will leave the imagination for you here, but we think that MAISTO is a better adept for remakes and custom modifications than other similar brands. We especially appreciate the PORSCHE CAYENNE dashboard with a large display in the middle. Of course, even the SPYDER does not lag behind and its perfectly designed seats only ask to fine-tune the colors of a skilled modeler.

My osobne nie sme nadšencami polovičnej tuningovej práce. Použitý koncept pôvodnej karosérie CAYENNE a veľkých rozmerov kolies zapustených pod blatníky nám jednoducho moc nevyhovuje. Ale je to vec názoru každého z nás. Naopak podvozok auta je veľmi zaujímavý. Výrobca zvýraznil striebornou farbou výfukové a iné časti pravého podvozku, za to si u nás vyslúžil palec hore. Toto sú presne drobnosti ,ktoré by si mal každý zberateľ všímať. Naopak SPYDER sa nesie v duchu úplnej jednoduchosti a veľa priestoru na predstavivosť nedáva. Každé autíčko má gumené kolieska s výrazným dezénom.

We personally are not enthusiasts of half the tuning work. The concept used in the original CAYENNE body and the large dimensions of the wheels embedded under the fenders simply do not suit us very well. But it is a matter of opinion of each of us. On the contrary, the car chassis is very interesting. The manufacturer highlighted the exhaust and other parts of the right chassis with silver, for which he earned an inch up. These are exactly the little things that every collector should pay attention to. On the contrary, SPYDER is carried in the spirit of complete simplicity and does not give much space to the imagination. Each toy car has rubber wheels with a distinctive pattern.

Ako sme už párkrát spomenuli. Z celého setu sme nadšení a dojem ktorý nám poskytol je dokonalý. Myslíme si, že fanúšikovia PORSCHE isto nepohrdnú týmto setom ktorý je naviac doplnený o dvojnápravový vozík na prevoz auta so sklopnou nájazdovou rampou. Veríme, že vám prinesie toľko potešenia ako nám.

As we have mentioned a few times. We are excited about the whole set and the impression it gave us is perfect. We think that PORSCHE fans will certainly not despise this set, which is additionally complemented by a two-axle truck for transporting a car with a folding ramp. We believe that it will bring you as much pleasure as we do.

Kat. Číslo – REF: 15055-A
Mierka – Scale: 1/64
Rok – Year: 2021


Za podporu a sponzorovanie rubriky POCKET CARS ďakujeme spoločnosti PAMA SLOVAKIA s.r.o. ktorá dodala model pre tento článok. / We thank PAMA SLOVAKIA s.r.o. for support and sponsorship of the POCKET CARS section which provided the model for this article.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s