ŠKODA 440 SPARTAK (1/43, DeAGOSTINI)

HOMEGARAGERECENZIE MODELOV – ŠKODA 440 SPARTAK

Novinkou z kolekcie časopisového dvojtýždenníku nám DeAgostini pripomenulo význačnú ikonu Škoda z Mladej Boleslavi (ČR). Výroba automobilu SPARTAK mala na začiatku svojej výroby problémy spôsobené komplexnou rekonštrukciou výroby. Prvotné neúspechy s výrobou však vystriedal postupný nárast tempa výroby tohto automobilu ktorý sa tešil veľkému úspechu doma ale i v zahraničí. Závody Škoda vyrábali SPARTAK v rokoch 1955 až 1959. Za túto dobu sa vyrobilo okolo 75 000 automobilov. Prevažnú časť ako sme už spomenuli tvoril vývoz do zahraničia, odhadom až do 60 krajín sveta. Už od počiatku svojej výroby a vývoja sa SPARTAK zúčastnil množstva súťažných pretekov. Dosahoval úspechov v rôznych kategóriách. Spomeniem Austrálské preteky Around Australia Trial ktorá meria 13,000 kilometrov. Vo svojej kategórii SPARTAK vyhral a celkovo sa umiestnil na 23. mieste. K pohonu slúžil vodou chladený zážihový motor OHV o objeme 1089cm³ s výkonom 40k (29kW). Pri celkovej váhe 1270kg tak mohol automobil dosahovať maximálnu rýchlosť 110km/h.

With a novelty from the magazine’s collection, DeAgostini reminded us of the Škoda icon from Mladá Boleslav (Czech Republic). At the beginning of its production, the production of the SPARTAK car had problems caused by a comprehensive reconstruction of production. However, the initial failures with production were replaced by a gradual increase in the production rate of this car, which enjoyed great success at home and abroad. The Škoda plants produced SPARTAK between 1955 and 1959. During this period, around 75,000 cars were produced. The predominant part, as we have already mentioned, was exports abroad, estimated at up to 60 countries around the world. From the very beginning of its production and development, SPARTAK has participated in a number of competitive races. He has achieved success in various categories. I will mention the Around Australia Trial, which measures 13,000 kilometers. In his category, SPARTAK won and placed 23rd overall. The drive was used by a water-cooled OHV petrol engine with a volume of 1089 cm³ with an output of 40k (29kW). With a total weight of 1270 kg, the car could reach a maximum speed of 110 km / h.

V predchádzajúcej reportáži prvého čísla z novej kolekcie DeAgostini sme sa troška pozastavovali nad nekvalitným spracovaním modelu ŠKODA 1200 SEDAN. Vyčítali sme predovšetkým lakové chyby. V prípade SPARTAK sme však ostali kľudný a úvodom vám môžeme povedať, že sa model celkovo vydaril. Samozrejme na pár drobností ku ktorým sa ešte dostaneme. Lakovanie a grafické zvýraznenia detailov si výrobca postrážil a nenašli sme na modely žiadne veľké defekty v laku. Dizajnéri modelu použili dobrý odtieň bordovej farby, ktorá sa v minulosti používala na automobily SPARTAK. Celý návrh vyladilo množstvo chrómových doplnkov, predovšetkým na lemoch okolo okien a nárazníkov. Oceniť chceme i línie modelu a predovšetkým kvalitne navrhnutú prednú masku vozidla. Považujeme tento prvok za veľmi vydarený až na spätné zrkadielko, ktoré nezodpovedá reálnej predlohe.

In the previous review of the first issue of the new DeAgostini collection, we were amazed at the poor quality of the ŠKODA 1200 SEDAN model. We mainly blamed the paint errors. In the case of SPARTAK, however, we remained calm and we can tell you at the beginning that the model was successful overall. Of course, a few little things we’ll get to. The manufacturer guarded the painting and graphic highlighting of the details, and we did not find any major defects in the paint on the models. The designers of the model used a good shade of burgundy, which was used in the past for SPARTAK cars. The whole design was tuned by a number of chrome accessories, especially on the edges around the windows and bumpers. We also want to appreciate the lines of the model and especially the well-designed front grille of the vehicle. We consider this element to be very successful, except for the rear-view mirror, which does not correspond to the real model.

ADVERTISING

Dovolili sme si model rozobrať, aby sme mohli lepšie nahliadnuť do interiéru. Tu sme očakávali viac detailov a s troškou sklamania musíme priznať, že sme čakali väčšiu presnosť. Volant je nahrubo opracovaný a príde nám neprimerane veľký. Naopak lavice a sedadlá boli pomerne dobre navrhnuté, to isté sa dá povedať o vnútornom obložení dverí. Palubná doska by si zaslúžila tiež viac pozornosti od dizajnérov DeAgostini.

We allowed ourselves to disassemble the model so that we could have a better insight into the interior. We were expecting more details here, and with a little disappointment we have to admit that we expected more accuracy. The steering wheel is roughly worked and we find it disproportionately large. On the contrary, the benches and seats were relatively well designed, the same can be said for the interior lining of the door. The dashboard would also deserve more attention from DeAgostini designers.

Podvozok autíčka je jedným slovom strohý. Ako v predošlom modely sa výrobca orientuje výhradne na vizuálnu stránku modelu. Ale i tu sme našli pár pozorností za zmienku. Jedným z nich sú kolesá. Dobre navrhnuté, s množstvom detailov. Tiež chrómové puklice v nás zanechali príjemný pocit. Samotná placka podvozku v sebe nemá veľa detailov zakomponovaných, aj tak tu nájdete prvky výfukového potrubia, nahrubo navrhnuté Maincraft nápravy a tiež i prachové zástierky. Súpis detailov podvozku tým končí. Čo však nekončí je pokračovanie tejto edície. DeAgostini už v terajšej dobe do stánkov pustila nové modely ktoré vám postupom času prinesieme.

The chassis of the toy car is austere in a word. As in the previous models, the manufacturer focuses exclusively on the visual side of the model. But even here we found some attention to mention. One of them is wheels. Well designed, with lots of detail. The chrome cracks also left us feeling pleasant. The chassis badge itself does not have a lot of details, so you will still find elements of the exhaust pipe, roughly designed Maincraft axles and also dust caps. The list of chassis details ends. What does not end, however, is the continuation of this edition. DeAgostini has already released new models to the stands now, which we will bring to you over time.


Prosím venujte pár sekúnd nášmu prieskumu o tom čo si myslíte o tomto článku. Zozbierané údaje nám uľahčia nasmerovať obsahovosť i typografiu článkov podľa vašich záujmov. Ďakujeme. Please take a few seconds to research what you think of this article. The data collected will make it easier for us to direct the content and typography of articles according to your interests. We thank you.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s