AUDI RS 6 AVANT (C7) 2016 (1/64, XCARTOYS)

HOME – GARÁŽ – RECENZIE MODELOV – AUDI RS 6 AVANT (C7) 2016

Jedna neznáma. Asi takto by sme charakterizovali tento model AUDI od spoločnosti XCARTOYS. Zaujímalo nás ako z blízka vyzerajú tieto modely. Musíme sa priznať, že sme čakali čokoľvek veď na obrázku všetko vyzerá dobre. V skutočnosti to vyzerá ešte lepšie.

One unknown. This is how we would characterize this AUDI model from XCARTOYS. We were interested in how close these models look. We have to admit that we were expecting anything because the picture looks good. In fact, it looks even better.

Poďme ale po poriadku. Auto je zabalené do blistru s patentom, preto nebolo nutné nič rezať ani strihať. Keď sme vybalili model, prišiel nám v rukách ako nedorobený či vyrobený z plastu. Kolieska hrkali a celkovo pôsobil veľmi ľahko. Ale to bol len dojem, ktorý sa nám postupne vytratil a z modelu sme veľmi nadšení. Lakovanie v matnej úprave je dokonalé. Naviac dvojfarebná úprava autíčka s modrým camo je už známa z návrhov od GT-Spirit, ktoré vydalo toto isté Audi RS v mierke 1/18. Línie modelu sú dobre dodržané a verne kopírujú reálne auto. Čo nás veľmi prekvapilo bolo i dobre navrhnutie spätných zrkadiel. O nálepkách sa vyjadríme taktiež pozitívne. Sú dobre zreteľné a bez vážnych chýb. Taktiež množstvo vkladaných detailov ako sú svetlá, predná maska chladiča sú v top kvalite.

The car is packed in a patented blister, so there was no need to cut or trim anything. When we unpacked the model, it came in our hands as unfinished or made of plastic. The wheels rattled and overall seemed very light. But it was just an impression that gradually disappeared from us and we are very excited about the model. The matt finish is perfect. In addition, the two-color modification of the car with blue camo is already known from designs from GT-Spirit, which released the same Audi RS in 1/18 scale. The lines of the model are well followed and faithfully copy the real car. What surprised us was the good design of the rear-view mirrors. We will also comment positively on the stickers. They are well defined and without serious errors. Also, a number of inserted details such as lights, the front grille are in top quality.

Interiér teraz preskočíme a pozrieme sa na podvozok. Ako sme už spomenuli, usadenie koliesok je troška nedotiahnuté. Kolesá sú gumené, ale nie sú navrhnuté podľa reálneho auta, bolo tam pár odchýlok. Na samotnom podvozku sme našli veľa zaujímavých detailov. Výfukové potrubie je farebne zvýraznené. XCARTOYS sa pohral s návrhom troška viac a na podvozok znázornil i ďalšie detaily, tie sú však už len súčasťou odliatku samotného podvozku.

Let’s skip the interior now and look at the chassis. As we have already mentioned, the seating of the wheels is a bit untouched. The wheels are rubber, but they are not designed according to a real car, there were a few deviations. We found a lot of interesting details on the chassis itself. The exhaust pipe is highlighted. XCARTOYS toyed with the design a bit more and showed other details on the chassis, but these are only part of the casting of the chassis itself.

OBCHOD KDE JE MAJORETTE DOMA

O interiéry sme presvedčení, že mu dizajnéri venovali dostatočnú pozornosť. Dovolili sme si autíčko rozobrať, čo umožňuje dvojica malých skrutiek. Tiež to považujeme za malý plus. Interiér, na nás vytiahol množstvo detailov a presne navrhnutých súčastí interiéru auta. Volant i palubná doska vrátane sedadiel sú vyšperkované. Bohužiaľ, je interiér celý čierny bez akýchkoľvek farebne zvýraznených detailov. To je priestor pre zručných zberateľov, ktorí si budú vedieť model dotiahnuť k dokonalosti. K tomu vám pomôže i dvojica priložených nálepiek od výrobcu.

We are convinced of the interiors that the designers paid enough attention to it. We allowed ourselves to disassemble the car, which is made possible by a pair of small screws. We also consider it a small plus. The interior has attracted a lot of details and precisely designed parts of the car’s interior. The steering wheel and dashboard, including the seats, are perfectly designed. Unfortunately, the interior is all black without any color-enhanced details. This is a space for skilled collectors who will be able to perfect the model. A pair of enclosed stickers from the manufacturer will also help you with this.

Záverom hodnotíme autíčko kladne. Úplne sa vytratil pôvodný dojem a sme nadšený z práce ktorú odviedol výrobca. Naviac XCARTOYS vybavilo auto strešným boxom na batožinu čo považujeme za ďalšie plus. Dvojfarebná laková úprava je tiež nezvyčajná a pôsobivá. Chybou je len horšia dostupnosť tejto značky modelov. Pevne veríme, že sa to časom zmení.

In the end, we evaluate the car positively. The original impression has completely disappeared and we are excited about the work done by the manufacturer. In addition, the XCARTOYS has equipped the car with a roof box for luggage, which we consider to be another plus. The two-color lacquer finish is also unusual and impressive. The only mistake is the worse availability of this brand of models. We firmly believe that this will change over time.


Prosím venujte pár sekúnd nášmu prieskumu, o tom čo si myslíte o tomto článku. Zozbierané údaje nám uľahčia nasmerovať obsahovosť i typografiu článkov podľa vašich záujmov. Ďakujeme. Please take a few seconds to research what you think of this article. The data collected will make it easier for us to direct the content and typography of articles according to your interests. We thank you.

One thought on “AUDI RS 6 AVANT (C7) 2016 (1/64, XCARTOYS)

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s