Audi Quattro #15 Tour De Corse 1981

HOME – GARÁŽ – RECENZIE MODELOV – Audi Quattro #15 Tour De Corse 1981

Sladká vôňa morského Korzického vzduchu, prebúdza prírodu zahalenú ešte v nočnom kabáte. Pohľad na morskú hladinu, ktorá je kľudná nedáva najavo príchod nového dňa. Hory nad zátokou ešte spia a vrhajú tmavé tiene. Je to balzam pre oči a dušu. Príchod jari tohto roku nenechal na seba dlho čakať. V tom tichu zrazu nastal silný nárast kakofónie zvukov desiatok motorov. Štartujúce Rally vozidla ukončili túto romantickú scenériu Korzického vidieka. Obslužný personál dolaďuje posledné chybičky na vozoch. Davy ľudí lemujúci cestu z  Verghia do Borgo (I.etapa, 576km) sa v húfoch snažia nájsť najlepšie miesta. Je streda ráno 30.apríla 1981. Práve sa začína skúška techniky a svalov menom Tour De Corse. Prípravy a úvodne defilé spojené so štartom je v plnom prúde. Posádka Audi Quattro s číslom 15 je plná očakávania. Vedia, že sedia v jednom z najlepších vozov tej doby. Napätie, sústredenie stúpa. Trošku silné zovretie volantu narastie v okamžiku keď sa pneumatiky zahryznú do asfaltu. Štart…

The sweet scent of the sea of ​​Corsican air, awakens the nature shrouded in a night coat. The view of the sea level, which is calm, does not reveal the arrival of a new day. The mountains above the bay are still asleep and cast dark shadows. It is a balm for the eyes and soul. The arrival of spring this year did not take long. In that silence, there was a strong increase in the cacophony of the sounds of dozens of engines. The launching Rally Vehicles ended this romantic scenery of the Corsican countryside. The operating staff fine-tunes the last errors on the cars. Crowds of people lining the road from Verghia to Borgo (I. stage, 576km) are trying to find the best places in droves. It’s Wednesday morning, April 30, 1981. A test of technique and muscle called Tour De Corse is just beginning. Preparations and the initial parade associated with the start is in full swing. The Audi Quattro crew with number 15 is full of expectations. They know they are sitting in one of the best cars of that time. Tension, concentration rises. The slightly strong grip of the steering wheel increases when the tires bite into the asphalt. Start…

Dovolili sme si troška viac prozaický úvod k modelu, ktorí si to svojim celkovým dojmom naozaj zaslúži. Model z dielne ALTAYA pôsobí vierohodne a verne kopíruje línie reálnej predlohy. Jemnosť detailov vrátane dobrej kvality čierneho laku a ostrosti nálepiek nenecháva nič na pochybách o kvalite tohto modelu. Na hranici dvoch tampo farieb (žltá, biela a zelená) sme nenašli žiadne prechody jednej do druhej. Drobné nápisy a logá sponzorov sú tiež na dobrej úrovni.

We have allowed ourselves a slightly more prosaic introduction to the model, which really deserves it with its overall impression. The model from the ALTAYA workshop looks believable and faithfully copies the lines of a real model. The subtlety of the details, including the good quality of the black lacquer and the sharpness of the stickers, leaves nothing to doubt about the quality of this model. On the border of two tampo colors (yellow, white and green) we did not find any transitions from each other. Small inscriptions and sponsor logos are also at a good level.

Dokonale prepracovaný interiér? Áno. Výrobca zadal do výroby naozaj dobrú kvalitu s množstvom detailov. Čo však najviac zamrzelo, že len na oko. Pásy na sedačkách sú potlačené. Žiaden precízny vložený detail, iba natlačená farba. Tento nedostatok aspoň vyrovnáva množstvo pozitívnych kladov modelu. Za pozornosť stojí detailne navrhnutá palubná doska a klietka kabíny.

Perfectly redesigned interior? Yes. The manufacturer has put into production really good quality with a lot of details. However, what froze the most was that just on the eye. The seat belts are suppressed. No precise embedded detail, only printed color. This shortcoming at least offsets the number of positive advantages of the model. The detailed design of the dashboard and the cage of the cabin are worth attention.

O podvozku sa toho veľa povedať nedá. Samozrejme, že ani reálna predloha nemá bežný sériovo dodávaný podvozok. A tak povediac prechádza vyhladzujúcou kúrou, aby v prípade nutnosti dokázal ochrániť jemné súčasti vozidla. V tomto duchu sa nesie i návrh podvozku na modeli. Vítaným spríjemnením je azda tlmič výfuku s dvoj koncovkou v striebornej farbe. Tu by sme očakávali celé zvýraznenie výfukového vedenia.

There is not much to be said about the chassis. Of course, even a real model does not have a stock chassis supplied as standard. And so he goes through a smoothing treatment so that, if necessary, he can protect the delicate parts of the vehicle. The design of the chassis on the model is in this spirit. A welcome addition is perhaps the muffler with a double end in silver. Here we would expect the whole highlighting of the exhaust line.

Trošku sa výrobca prepočítal v stvárnení chrómových diskov ktoré sa na reálnom vozidle vôbec nenachádzali. Taktiež 5 lúčový disk nebol použitý. Originálne disky boli v bielej farbe s mnoholúčovým vyhotovením. Toto považujeme za veľkú chybu, nakoľko ide o podstatnú viditeľnú časť modelu.

The manufacturer recalculated a bit in the design of chrome wheels, which were not on the real vehicle at all. Also, the 5-spoke wheel was not used. The original wheels were white with a multi-purpose version. We consider this as a big mistake, as it is a substantial visible part of the model.

…ako to celé dopadlo? Posádka Mouton Michèle (Fr) – Pons Fabrizia (It) mala smolu na pretekoch Tour De Corse 1981. Technika i keď dobrá si niekedy vyberie daň v podobe prasknutej vačkovej hriadele. V ôsmej RZ etape museli zo závodov odstúpiť.

… how did it all end? The crew of Mouton Michèle (Fr) – Pons Fabrizia (It) was unlucky at the Tour De Corse 1981. The technique, although good, sometimes takes its toll in the form of a cracked camshaft. In the eighth stage, they had to resign from the races.

Záznam z pretekov Tour De Corse 1981

Prosím venujte pár sekúnd nášmu prieskumu, o tom čo si myslíte o tomto článku. Zozbierané údaje nám uľahčia nasmerovať obsahovosť i typografiu článkov podľa vašich záujmov. Ďakujeme. Please take a few seconds to research what you think of this article. The data collected will make it easier for us to direct the content and typography of articles according to your interests. We thank you.


Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s